File: ./libxml.c
Function: libxml_xmlErrorFuncHandler
Error: calling PyTuple_SetItem with NULL as argument 1 (list) at ./libxml.c:1487
1461 static void
1462 libxml_xmlErrorFuncHandler(ATTRIBUTE_UNUSED void *ctx, const char *msg,
1463              ...)
1464 {
1465   va_list ap;
1466   PyObject *list;
1467   PyObject *message;
1468   PyObject *result;
1469   char str[1000];
1470 
1471 #ifdef DEBUG_ERROR
1472   printf("libxml_xmlErrorFuncHandler(%p, %s, ...) called\n", ctx, msg);
1473 #endif
1474 
1475 
1476   if (libxml_xmlPythonErrorFuncHandler == NULL) {
when treating unknown struct PyObject * from ./libxml.c:1435 as non-NULL
taking False path
1477     va_start(ap, msg);
1478     vfprintf(stderr, msg, ap);
1479     va_end(ap);
1480   } else {
1481     va_start(ap, msg);
1482     if (vsnprintf(str, 999, msg, ap) >= 998)
when considering range: -0x80000000 <= value <= 997
taking False path
1483 	  str[999] = 0;
1484     va_end(ap);
1485 
1486     list = PyTuple_New(2);
when PyTuple_New() fails
1487     PyTuple_SetItem(list, 0, libxml_xmlPythonErrorFuncCtxt);
calling PyTuple_SetItem with NULL as argument 1 (list) at ./libxml.c:1487
PyTuple_SetItem() invokes Py_TYPE() on the pointer via the PyTuple_Check() macro, thus accessing (NULL)->ob_type
1488     Py_XINCREF(libxml_xmlPythonErrorFuncCtxt);
1489     message = libxml_charPtrConstWrap(str);
1490     PyTuple_SetItem(list, 1, message);
1491     result = PyEval_CallObject(libxml_xmlPythonErrorFuncHandler, list);
1492     Py_XDECREF(list);
1493     Py_XDECREF(result);
1494   }
1495 }